ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται νήπια που συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών για εγγραφή γίνεται από 1 μέχρι 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.
Προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται και μετά  την ημερομηνία αυτή, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός νηπίων κατά τμήμα.

2. Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται:

 • α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
 • β. Επίδειξη του βιβλιαρίου ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια . 
 • γ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του /της προϊσταμένου /νης του νηπιαγωγείου από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου. 
 • δ.Έντυπα, που θα πάρετε από το νηπιαγωγείο και θα τα φέρετε συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα :
 1.  Ατομικό δελτίο υγείας (συμπληρώνεται, σφραγίζεται και υπογράφεται από παιδίατρο) 
 2. Δήλωδη του γονέα για τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας. 
 3. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου. 

3. Σο νηπιαγωγείο φοιτούν δύο ηλικίες νηπίων.

 

Η πρώτη ηλικία (νήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών.

Η δεύτερη ηλικία (προνήπια) περιλαμβάνει τα νήπια, τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών

 

4. Οι αλλοδαποί εγγράφονται στο νηπιαγωγείο προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Ζητούνται ακόμη στοιχεία που φανερώνουν την εθνικότητά τους. με υπουργική απόφαση μπορεί να οριστεί διαφορετική διαδικασία για την εγγραφή των παραπάνω νηπίων και να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά ή να καθοριστεί διαφορετικά ο τρόπος εγγραφής Ελληνοπαίδων ομογενών με ξένη υπηκοότητα. Με παρόμοιες αποφάσεις μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις εγγραφές, όταν για σοβαρούς λόγους Έλληνες ή αλλοδαποί αδυνατούν να καταθέσουν ή καταθέτουν ελλιπή δικαιολογητικά.
 

 

 

 

 

«Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου»

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 • α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
 • β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
 • δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
 • ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης,
 • στ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή.
 


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

 

Για περισσότερα διαβάστε εδώ


 

 

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

                                                                                                              Ν.Ποτίδαια 6 Μαΐου 2010

 

Ανοιχτή επιστολή

Προς τους Γονείς του Νηπιαγωγείου, του Δημ.Σχολείου και τους κατοίκους της Ν.Ποτίδαιας.

 

Είμαστε τα παιδιά του νηπιαγωγείου Ν.Ποτίδαιας και θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εδώ και αρκετό καιρό ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με την βοήθεια των νηπιαγωγών μας, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, των παππούδων μας και του συγχωριανού μας ιατρού ακτινολόγου κ. Ιωάννου Σώη να διασώσουμε και να ανακαινίσουμε το παλιό κτίριο του μαγειρείου του Δημ. Σχολείου στο οποίο ετοιμάζονταν μέχρι την δεκαετία του ’60 το μαθητικό συσσίτιο.

Το κτίριο αυτό σήμερα είναι ήδη έτοιμο να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μικρό λαογραφικό μουσείο. Το ονομάσαμε «Το σπίτι της Γιαγιάς» .Σε αυτό θέλουμε με τη δική σας βοήθεια και συνεργασία να συγκεντρώσουμε και να εκθέσουμε ό,τι παλιό σώζεται ακόμα στα σπίτια σας ( οικιακά σκεύη, εργαλεία, αγροτικά είδη, υφαντά, κεντήματα, φωτογραφίες, βιβλία και άλλα).

Σας παρακαλούμε να ενισχύσετε την προσπάθειά μας αυτή να σώσουμε και να διατηρήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Ν. Ποτίδαιας

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2373041607